marți, 6 martie 2012

 

REZOLUŢIA CONFERINŢEI COMUNE 
A CONSILIILOR DE COORDONARE 
ŞI CONSULTATIVE ALE SCMD
CRAIOVA 2012


Întrunită în perioada 02 - 03.02.2012, prima conferinţa a Consiliilor de coordonare şi consultative din Bucureşti, Ilfov, zona de sud şi reprezentanţi ai zonelor Sud-şi Sud-Vest a ţării în contextul:
- situaţiei de criză economică şi financiară, profundă, care afectează statul român;
- măsurilor antipopulare, anticonstituţionale, antieuropene luate de actuala putere.

Conferinţa comună a avut următoarea ordine de zi:
1. Schimb de experienţă în domeniul activităţii sindicale:
– Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
– Atragerea de noi membrii;
– Colaborarea cu alte organizaţii;
– Gestionarea resurselor alocate;
Analiza modului de implementare a masurilor stabilite de către CNR;
2. Strategia SCMD pentru susţinerea acţiunilor in instanţele de judecată;
– Viziunea si strategia caselor de avocatura.(schimb de experienţa);
– Necesitatea întăririi colaborării între casele de avocatură în scopul unificării practicii judiciare – creşterea rolului Departamentului Juridic în coordonarea acţiunilor în acest scop;
Pregătirea acţiunilor la CEDO într-o viziune unitară, coerentă şi fermă, reprezentarea unitară de către SCMD
3. Strategia SCMD de sprijinire a U.S.L. în campaniile electorale şi pe timpul votului:
a) În campaniile preelectorale şi electorale:
Popularizarea programelor economice şi sociale ale USL;
Organizarea de adunări cu alegătorii în cartiere şi localităţi;
– Participarea alături de candidaţii desemnaţi la acţiuni;
Atragerea unor cetăţeni oneşti care să desfăşoare campanie de promovare a valorilor şi programelor USL în societatea civilă;
Declanşarea unei campanii în presa locală prin articole şi apariţii la posturile TV:
Supervizarea acţiunilor desfăşurate de adversarii USL, în domeniul “mitei electorale”- demascarea şi combaterea acestei atitudini;
Monitorizarea acţiunilor organizate şi întreprinse de către adversarii USL şi contracararea efectelor acestora prin acţiuni de critică, demascarea intenţiilor de inducere în eroare a electoratului şi cumpărarea de voturi;
Înscrierea în partidele din USL;
Candidatura unor membrii pe listele USL;
b) Pe timpul desfăşurării votului:
Prevenirea fraudelor;
Demascarea intenţiilor de cumpărare a voturilor şi fraudarea rezultatului acestora;
Desemnarea de reprezentanţi în secţiile de votare – acolo unde USL ne solicită;
Participarea alături de ONG uri ca observatori;
Monitorizarea atentă a activităţilor primarilor puterii, precum şi a celor racolaţi şi demascarea acţiunilor de fraudă electorală;

Conferinţa comună a luat hotărârea ca filialele participante să acţioneze ferm pentru:
- respectarea Statutului şi a ROF şi să lucreze pentru îmbunătăţirea şi armonizarea celor două documente astfel ca eventualele modificări să fie cunoscute şi dezbătute până la viitoarea CNR. ;
- riposta imediată prin desfăşurarea unor acţiuni de amploare:
 • mitinguri şi pichetări la ambasada SUA şi a statelor membre NATO şi UE unde se vor depune documente referitoare la politica puterii actuale, gravele derapaje de la democraţie;
 • expedierea de scrisori la sediul structurilor UE şi NATO din care facem parte şi la organismele internaţionale care au drept scop respectarea Drepturilor omului.
- recunoaşterea SCMD ca partener în lupta împotriva nerespectării drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
- implicarea activă, a membrilor SCMD pentru asigurarea unui echilibru şi climat democratic şi statutar în luarea hotărârilor la nivel SCMD;
- creşterea numărului membrilor sindicatului şi soluţionarea problemelor legate de neplata cotizaţiei şi neparticiparea la acţiunile SCMD;
- dezvoltarea relaţiilor sindicale ale SCMD pe plan naţional şi internaţional.

Participanţii au subliniat nivelul scăzut de participare şi interesul scăzut din partea conducerii SCMD, pentru dialog real şi constructiv cu M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., cu actuala guvernare la modificările de acte normative şi rezolvarea problemelor sociale ale pensionarilor militari.
Prima Conferinţa Comună consideră drept obiectiv permanent, organizarea de acţiuni menite să impună factorilor de decizie politică, drept soluţii prioritare pentru ieşirea din criză participarea în număr cât mai mare la procesele de alegeri care vor avea loc în perioada următoare.
Considerăm că M.Ap.N., în ciuda numeroaselor responsabilităţi, trebuie să acorde o atenţie sporită problematicii sindicale.
Participanţii la Conferinţa dezaprobă practicile conducerilor M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I. de ignorare a partenerului de dialog social precum şi a abuzurilor, de orice formă, practicate de aceste ministere şi cere acestora să accepte dialogul permanent şi constructiv în rezolvarea problemelor pensionarilor militari.
Participanţii la Conferinţa se pronunţă, ferm, împotriva manifestărilor actualei puteri de creare de disensiuni şi discriminări între organizaţii, organisme sau structuri socio-profesionale, de intimidări, controale sau imixtiuni în activitatea sindicală.
Participanţii exprimă disponibilitatea şi cere Comitetului Director o comunicare internă şi publică mai bună, să realizeze o colaborare eficientă cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea democratizării sistemului şi asigurarea drepturilor sindicaliştilor şi nu numai.
Participanţii cheamă toţi membri săi la unitate şi solidaritate pentru întărirea forţei SCMD, continuarea eforturilor pentru schimbarea atitudinii societăţii faţă de SCMD, pensionarii militari şi realizarea obiectivelor în interesul membrilor săi.

Propuneri făcute la Conferinţa Comună a Consiliului de Coordonare a filialelor din Bucureşti şi Judeţul Ilfov şi filialele din judeţele Olteniei, zona Sud - Sud –Est
În urma discuţiilor avute, a punctelor dezbătute în limita timpului avut la dispoziţie, preşedinţii filialelor participante la Conferinţă au convenit că propunerile expuse în acest document reprezintă punctele de vedere comune pe care le susţin şi le prezintă spre analiză Comitetului Director, împuternicindu-l pe domnul Col ( r) Tudor Marian să le înmâneze personal domnului Dogaru Mircea, preşedintele SCMD spre a fi analizate şi a se avea în vedere în activităţile viitoare.

De asemenea domnul Tudor Marian este împuternicit să înmâneze Conducerii Sindicatului punctele de vedere exprimate de către o parte din filialele participante, puncte de vedere incluse în anexele rezoluţiei şi sprijinite de toate filialele participante. Cu menţionarea faptului că toate aspectele conţinute în acest document, în Rezoluţia Conferinţei şi în anexele la Rezoluţie se doresc a fi propuneri şi concretizează dorinţa filialelor de a acţiona unitar şi de a întări puterea şi forţa sindicatului, le înaintăm Comitetului Director şi suntem încredinţaţi că nu vor fi neglijate şi după o analiză profundă, vor căpăta răspuns atât sub formă scrisă, cât şi procedural. Din spirit practic, nu mai menţionăm în document expunerea de motive ce au dus la concluziile şi propunerile pe care le avansăm, în caz de nevoie domnul Tudor Marian este mandatat să prezinte aceste aspecte dacă se va impune, în cadrul Comitetului Director.

Propuneri privind activitatea internă :
 1. Şedinţele CD să capete un aspect mai democratic, să devină publice, să fie anunţate pe blogul SCMD cu tematica ce va fi abordată cu posibilitatea participării tuturor ce doresc să ia parte la ele, cu respectarea bineînţeles a drepturilor ce le revin ca simpli participanţi.
 2. Procesele verbale ale şedinţelor CD să fie trimise prin mail tuturor filialelor, cu punctele de vedere şi propunerile luate şi modul în care a votat fiecare membru.
 3. Să se facă demersurile necesare către autorităţi pentru declararea SCMD ca organizaţie reprezentativă pentru cadrele militare în rezervă cu toate drepturile ce îi vor reveni conform legislaţiei în vigoare.
 4. Se propune organizarea unei Conferinţe Extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, cel mai târziu luna Mai, pentru discutarea strategiei SCMD în ceea ce priveşte procesele sindicaliştilor, abordarea la CEDO şi strategia în ceea ce priveşte alegerile.
 5. Departamentul Juridic să prezinţe către CD şi filiale situaţia proceselor în care sindicatul este implicat inclusiv cele ale unor membri de conducere sau fondatori în nume individual sau în numele sindicatului. De asemenea să se spună de ce nu a fost deschis proces pe Legea asigurărilor sociale şi nerespectarea L-80 privind asistenţa medicală gratuită, sau cota de contribuţie la CNAS.
 6. Popularizarea şi informarea în cadrul tuturor filialelor SCMD a acestei activităţi şi preluarea acestei iniţiative de către celelalte zone în vederea unei mai bune informări şi coordonări a activităţilor, în condiţiile în care s-a constatat şi părerea generală este că în acest moment conducerea centrală a sindicatului nu face faţă aspectelor şi sarcinilor ce îi revin.
 7. Rezolvarea în regim de urgenţă a aspectelor şi procedurilor mecanismului economico-financiar al sindicatului, mecanism care continuă să sufere periclitând grav activitatea filialelor. Pentru reducerea cheltuielilor, lucru pe PFA.
 • S-a propus inversarea procentului repartizat din cotizaţie,de la 30/70 la cel puţin 60/ 40 în favoarea filialelor, acest aspect urmând a fi discutat la CNR.
 1. Viitoarele procese la CEDO să fie coordonate iar strategia să se stabilească cu consultarea unei case de avocatură serioasă şi expertă în domeniu (eventual Gen Ion Panaitescu ), iar finalizarea acordului să se facă numai după informarea şi acordul filialelor.
 2. Elaborarea unui document de organizare şi funcţionare a departamentului financiar, unitar, cunoscut şi respectat de toate filialele, având la bază legislaţia în vigoare, în vederea eliminării ordinelor sau instrucţiunilor date în funcţie de starea emoţională a unui membru din conducere sau altul.
 3. Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SCMD pe baze reale, având în vedere situaţia evidenţelor de personal şi contabile la acest moment, cu posibilitatea ajustării în funcţie de evoluţia numerică a membrilor sindicatului. Această sarcină este restantă deşi a fost decisă la CNR din Octombrie 2011.
 4. Revizuirea strategiei pe procesele pe HG 329 având în vedere faptul că se observă o schimbare de opinie şi abordare chiar din partea organelor judecătoreşti, existând deja o Hotărâre definitivă la Curtea de Apel Bucureşti în favoarea unui rezervist.
 5. Completarea CD cu membri supleanţi aleşi de comitetele de coordonare ale filialelor, care să dea un plus de experienţă şi forţă conducerii sindicatului.
 6. Diversificarea activităţilor filialelor şi pe domenii altele decât manifestările şi demonstraţiile de protest, a metodelor de popularizare a activităţilor, aşa cum a realizat filiala Craiova cu ocazia Zilei Naţionale.
 7. Să se pună în discuţie la viitoarea CNR problema obţinerii de personalitate juridică şi de către filiale în vederea uşurării activităţilor de realizare de contracte şi înţelegeri pe plan local, activităţi mult îngreunate acum de imposibilitatea participării domnului Dogaru la mai multe activităţi în acelaşi timp. Toate filialele participante au îmbrăţişat această idee.
 8. Rezolvarea problemelor cauzate de lipsa unui Secretar General, ale cărui sarcini, vitale nu au fost preluate de nimeni după suspendarea acestuia. În acest sens , CD este rugat să discute cu domnul Monac în vederea stabilirii poziţiei acestuia faţă de sindicat pentru a putea lua măsura preluării sarcinilor acestuia fie de către o altă persoană din afara CD, fie de către unul din vicepreşedinţi, în acest moment existând un vid real în conducerea sindicatului. Lipsa Secretarului General face practic imposibilă activitatea Biroului Operativ al CD , lucru inadmisibil.
 9. Revitalizarea activităţilor departamentelor sindicatului, unele dintre ele fiind practic inoperabile, fiind subliniate în acest sens departamentele juridic, media şi financiar.
 10. Implicarea tuturor vicepreşedinţilor CD cu sarcini precise în cadrul sindicatului, printr-o activitate concretă, activă, cu raport de activitate, nu doar cu prezenţa pe manşeta blogului. A fost evidenţiată activitatea total contraproductivă a departamentului Media, în care s-au investit bani, tehnică dar nu se poate lăuda decât cu câteva prezenţe pe posturile de televiziune dar şi acelea la standarde scăzute.
 11. Toţi vicepreşedinţii, şefii de departamente să dea raport de activitate personală şi a departamentelor pe care le coordonează, la viitoarea CNR.
 12. Filialele din zona Olteniei au decis să se constituie într-un Consiliu de Coordonare similar celui al filialelor bucureştene, la care sunt invitate şi filialele Mehedinţi şi Vânju Mare, care nu au putut fi prezente la această activitate din motive obiective. Protocolul de colaborare va fi preluat de la cel al filialelor bucureştene cu eventuale adăugiri care vor fi stabilite de comun acord. Împreună, cele două Consilii vor coopera şi îşi vor coordona activităţile în vederea realizării unităţii de acţiune şi organizare în cadrul sindicatului.
 13. Rezolvarea problemei Blogului SCMD prin transferarea acestuia pe contul SCMD cu toate aspectele ce revin din aceasta. Eliminarea restricţiilor la comentariile pe blogurile sindicatului, fapt ce încalcă dreptul la opinie al membrilor de sindicat şi împiedică schimbul de experienţă.
 14. Departamentul Secretariat să informeze CD şi filialele cu situaţia membrilor de sindicat la această oră din punct de vedere numeric şi să se analizeze apoi la nivel central şi local modalităţi de menţinere a sindicaliştilor în cadrul sindicatului cu luarea măsurilor procedurale statutare pentru cei ce nu s-au achitat de obligaţiile financiare pe anul 2011.
 15. Departamentul juridic să ia în calcul apariţia Legii 303 a Pensiilor Judecătorilor , magistraţilor militari ca pensii ocupaţionale.
 16. CD prin Departamentul Juridic să studieze Recomandarea Consiliului Europei1572/2002 în special art. 7, menţionată de domnul Col. Cristescu în cuvântul său, în vederea demarării punerii în aplicare a acestora şi în România. Popularizarea acestor prevederi cu ocazia apariţiilor tv ale reprezentanţilor sindicatului.
 17. Luarea măsurilor necesare armonizării Statutului cu Legea Dialogului Social, Legea 80 şi legislaţia internă şi internaţională şi a ROF cu Statutul, în aşa fel încât acestea să capete o formă unanim acceptată la viitorul CNR gata de a fi introduse spre aplicare la momentul ce va fi decis de către CNR.
 18. Având în vedere numărul total al membrilor filialelor participante s-a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Statut la cap V art. 15. punctul 2 alineatul 2 în ceea ce priveşte convocarea CNR şi cere CD declanşarea procedurilor privind organizarea unei Conferinţe Extraordinare a CNR.
 19. Recomandăm Comitetului Director studierea documentelor Rezoluţiei cu toate propunerile comune şi cele ale filialelor. Filialele aşteaptă un răspuns din partea acestuia, cu puncte de vedere şi măsuri.
Participanţii la activitate declară în unanimitate că a fost o acţiune încununată de succes şi consideră că astfel de evenimente şi consfătuiri trebuie generalizate în cadrul sindicatului şi organizate periodic pentru urmărirea stadiului îndeplinirii directivelor CNR şi ajustarea acestora în funcţie de problematica dinamicii politico-sociale.

Semnează:
Filiale SCMD participante:
Consiliul de Coordonare al filialelor din Bucureşti şi Judeţul Ilfov
Preşedinte: Col.(r)Marian TUDOR
Secretar: Col.(r) Victor IONAŞCU

Sector 1 Bucureşti – Filiala 1 – Col.(r) Sorin CREANGĂ
Sector 2 Bucureşti – Filiala 1 – Col.(r)Grigore MIHALCEA
Filiala 2 – Lt.col.(r)Filofteia NICOLAE
Sector 3 Bucureşti – Filiala 1 – Cms.şef (r)Constantin-Dan DUMITRESCU
                          – Filiala 2 – Col.(r)Florea CRISTESCU
Sector 4 Bucureşti – Filiala 1 – Col.(r) Florentin GIUGLEA
Sector 5 Bucureşti – Filiala 1 – Plt.adj.(r) Daniela PETCU
– Filiala 1 Ilfov – Col.(r) Gheorghe NEAGU
Filialele din judeţele din Sud şi Sud- Estul ţării, după cum urmează:
Filiala 1 Alexandria – Col. (r) Nicolae MÂRZAN
Filiala 1 Piteşti – Col.(r) Victor POPESCU 
-   Filiala 1 Câmpulung Muscel – Cpt.(r)Mihail ZAFIU
Filiala 1 Râmnicu Vâlcea – Col.(r) Constantin CIUPITU
Filiala 1 Târgu Jiu – Col.(r) Vasile MUNTEANU
Filiala 1 Slatina – Col.(r) Dumitru DOGARU
Filiala 1 Caracal – Lt.col.(r) Dorel BURNEIU
Filiala 1 Pleniţa – Col.(r) Mihail BEDELICI
Filiala 1 Calafat– Col.(r) Jenică CĂLIN
Filiala 1 Petroşani – Col.(r) Iancu AVRAM
Filiala 1 Craiova – Col.(r) Ioan Mişu NAON