marți, 29 ianuarie 2013

Regulamentul de acordare a împrumuturilor și ajutoarelor membrilor CAR Solidaritatea Socială
(proiect)

A. Resursele financiare proprii (art. 33 Statut):
a. Taxa de inscriere: se plateste la inscrierea in C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA” (CAR) si este in valoare de 0.5 % din valoarea neta a veniturilor din pensie/salariu/solda;
b. Cotizatia lunara se plateste de membrii CAR. Aceasta poate fi de minim 1% din cuantumul veniturilor lunare permanente nete, pensie si eventual salariu/solda, care se depune in contul CAR, pana la constituirea unei sume egale cu valoarea (cuantumul) unei pensii/salarii/solde. Optional, fiecare membru CAR poate depune cotizatii peste valoarea unei pensii/salariu/solda. De asemenea, cuantumul cotizatiei lunare, optional, poate depasi valoarea minima lunara de 1% din pensie/salariu/solda.
c. Valoarea dobanzilor la sumele imprumutate, se stabileste si se incaseaza lunar, odata cu plata ratei lunare a imprumutului. Procentul de dobanda se stabileste conform graficului de plata a ratelor de imprumut si a dobanzilor aferente, care se intocmeste si se preda fiecarui solicitant la data acordarii imprumurului. Dobanda incasata nu se restituie si nu se modifica pe toata perioada derularii imprumutului. Procentul de dobanda se stabileste anual de Comitetul Director al CAR, in raport de rata inflatiei, dar nu mai mare decat cea stabilita anual de Consiliul de Administratie al Uniunii Nationale a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania.
d. La inscrierea in CAR, membrul CAR este obligat sa depuna o contributie lunara de 5 lei, care se poate plati cumulat pe un an calendaristic. Aceste contributii vor constitui fondul de deces din care se vor plati ajutoarele de deces mostenitorilor legali sau celor care au suportat cheltuielile de inmormantare, daca decedatul a avut o vechime minima de cel putin 3 ani in CAR. Daca decesul survine pana la implinirea vechimii de 3 ani, contributia depusa la fondul de deces se restituie in totalitate mostenilor legali sau celor care au suportat cheltuielile de inmormantare, conform prevederilor Statutului. Cuantumul ajutorului de deces se va stabili de catre Comitetul Director al CAR. La stabilirea cuantumului ajutorului de deces se va urmari ca acesta sa nu fie mai mic decat valoarea contributiilor depuse.
e. Alte venituri care se pot realiza de catre CAR din dobanzile provenite din plasarea sumelor disponibile, reprezentand venituri proprii ale CAR, in conditiile legii.
f. Dobanzile bancare din plasarea cotizatiilor si a contributiilor disponibile ale membrilor CAR se vor repartiza anual acestora, ca beneficii, in functie de valoarea sumelor depuse in contul CAR-ului (cuantumul cotizatiilor si a contributiilor pentru fondul de deces). Sumele care se constituie ca beneficii vor mari fondul de cotizatii al fiecarui membru CAR.

B. Reguli privind acordarea imprumuturilor:
a. In vederea acordarii imprumutului contabilul CAR verifica:
· Daca membrul CAR este la zi cu plata cotizatiei; astfel se verifica daca este depusa cotizatia lunara (minim 1% din veniturile nete), nr. de luni care au trecut de la inscrierea in CAR;
· Daca este la zi cu plata contributiei la fondul de deces de 60 de lei/an calendaristic (5 lei/luna);
· Daca are, la data depunerii cererii de imprumut debite fata de CAR (imprumuturi neachitate sau in curs de achitare);
· Sa nu fi beneficiat, in ultimele 12 luni (fata de data acordarii imprumutului) de doua imprumuturi CAR;
· Daca are o vechime in CAR de cel putin 3 luni de la data inscrierii.
b. Valoarea imprumuturilor este calculata in functie de cotizatia membrului de CAR. Aceasta este de maxim 3 ori cotizatia depusa, dar nu mai mare de 20.000 lei; in sensul celor mentionate mai sus calculul imprumutului se face tinand cont de valoarea cotizatiei la data depunerii cererii de imprumut. Membrul CAR trebuie sa aiba o vechime in CAR la data acordarii, de cel puti 3 luni.
c. La calculul valorii imprumutului se va tine cont si de puterea financiara a persoanei care solicita imprumutul, astfel ca rata lunara de rambursare a imprumutului sa nu depasesca 1/3 din valoarea veniturilor lunare nete (pensie salariu, solda). In acest sens la cererea de imprumut se anexeaza copie de pe documente care certifica valoarea veniturilor (talon pensie, adeverinta venituri. Optional, fiecare membru CAR poate face plati anticipate pentru restituirea ratelor de imprumut. Ratele la imprumutul CAR nu vor fi mai mici de 10-15% din valoarea veniturilor lunare nete (pensie, salariu, solda). Un membru CAR poate cere amanarea restituirii (platii) ratelor CAR, intr-un an calendaristic, dar nu mai mult de 3 luni de zile. Amanarea ratelor nu se aproba pentru 3 luni de zile consecutiv. Amanarea ratelor atrage dupa sine prelungirea termenului de restituire a imprumutului si reclcularea implicit a valorii dobanzii. Daca un membru CAR restituie anticipat imprumutul acordat, valoarea dobanzii se va diminua in mod corespunzator. Perioada de restituire a ratelor de imprumut nu poate depasi 24 de luni. Termenul de 24 de luni constituie termenul maxim de restituire a imprumutului CAR, fara a fi afectat de amanarile restituirii imprumutului. Un membru CAR nu poate beneficia in ultimele 12 luni mai mult de doua imprumuturi CAR.
d. Pe perioada derularii contractului de imprumut, debitul (imprumutul CAR nerestituit) nu se compenseaza cu soldul cotizatiei. Se poate restitui din cotizatie numai in masura in care aceasta depaseste soldul ramas nerestituit din imprumutul acordat si pana la nivelul unei pensii/salariu/solda neta (cotizatia minima obligatorie). Compensarea imprumutului cu soldul cotizatiei se poate face numai daca membrul CAR solicita retragerea, iar soldul cotizatiei depaseste valoarea imprumutului.
e. Atunci cand nu se achita ratele de imprumut la termenele convenite la data acordarii imprumutului, CAR aplica persoanei care a intarziat plata ratelor de imprumut, o penalizare calculata la suma nerambursata in termen, incepand cu a 31-a zi de intarziere fata de termenul stabilit pentru restituirea ratei de imprumut (conform graficului de restituire). Procentul de penalizare se va stabili anual de catre Comitetul Director al CAR. Dupa 60 de zile de intarziere in plata ratelor, CAR se va adresa Caselor de pensii sectoriale, unitatilor militare sau altor entitati economice pentru instituirea popririi si recuperarea sumelor datorate, conform prevederilor Art.15 din Legea 540/2002, contractul de imprumut constituind titlu executoriu. (Termenele de calcul a penalizarilor si respectiv de infiintare a popririi se vor supune aprobarii Adunarii generale a CAR).
f. In anul 2013 imprumuturile la CAR se vor acorda dupa 6 luni de la functionare, incepand cu 01.08.2013.

C. Documente necesare pentru acordarea unui imprumut
1. Pentru solicitant:
a. Documente:
· Contractul de imprumut intocmit potrivit anexei nr. ___;
· Copie de pe actul de identitate;
· Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni, in cazul talonului de pensie iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;
b. Conditii:
· Sa nu aiba debite fata de CAR provenite din imprumuturi inca neachitate;
· Sa fie la zi cu achitarea cotizatiei si contributiei la fondul de deces;
· Pentru acordarea de imprumuturi membrul CAR trebuie sa aibe o vechime de cel putin 3 luni ;
· Nu se solicita girant pentru un imprumut mai mic decat valoarea veniturilor nete ale solicitantului. Girarea imprumuturilor se va face in conditiile prevederilor statului CAR.
· Perioada de restituire a ratelor de imprumut sa nu depasesca 24 de luni.
· In ultimele 12 luni, membrul CAR, sa nu fi beneficiat de doua imprumuturi CAR.

2. Pentru giranti:
a. Documente:
· Copie de pe actul de identitate;
· Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni in cazul talonului de pensie, iar pentru celelalte documente vechimea nu trebuie sa depasesca 30 zile de la data emiterii;
b. Conditii:
· Girantul/girantii, trebuie sa aiba un venit lunar care sa permita retinerea din venituri a ratei lunare de imprumut; rata lunara a imprumutului poate fi in cota de maxim 1/3 din veniturile nete lunare;
· Este de preferat ca girantul sa fie cadru militar activ sau pensionar militar.


D. Primirea si retragerea din CAR
a. Documente pentru primirea in CAR :
· Cerere tip – comform anexei nr. __;
· Copie de pe B.I./C.I.;
· Copie de pe talonul de pensie, care sa nu fie mai veche de 2 luni; pentru salariati se depune adeverinta de salariu, conform modelului din anexa ___;
b. Documente pentru retragerea din CAR:
· Cerere tip conform anexei nr. ___;
· Copie de pe documentul de identitate.
c. Conditii si precizari privind retragerea din CAR:
· La retragerea din CAR, se restituie cotizatia depusa, dupa ce a fost retinut soldul imprumutului neachitat (retinerea imprumutului neachitat se poate face prin compensarea cotizatiei depuse, daca soldul imprumutului este mai mic decat valoarea cotizatiei);
· La data retragerii membrului CAR se restituie in totalitate si contributia depusa pentru constituirea fondului de deces.
· Sumele ce trebuie achitate membrului CAR cu ocazia lichidarii se elibereaza in luna urmatoare depunerii cererii, pana pe data de 20 ale lunii.
· In cazul in care lichidarea este cauzata de decesul membrului de CAR eliberarea sumelor se efectueaza in cel mai scurt timp posibil.

E. Ajutorul de deces
a. Documente:
· Cerere tip conform anexei nr. ___;
· Copie de pe actul de deces;
· Copie de pe actul de identitate al solicitantului;
· Copie de pe certificatul de casatorie/nastere al celui care solicita ajutorul;
· Copie dupa dispozitia testamentara a decedatului;
· Documente din care rezulta (facturi, chitante, etc) ca persoana in cauza a suportat cheltuielile de inmormantare.
b. Conditii si precizari:
· Valoarea ajutorului de deces este cea stabilita de catre Comitetul Director, daca la data decesului membrul CAR a avut o vechime in CAR de cel putin 3 ani. In situatia in care decedatul nu are vechimea de 3 ani in CAR, se va restitui mostenitorilor legali sau persoanelor care au suportat cheltuielile de deces contributia depusa la fondul de deces in perioada respectiva (pe timpul cat a fost membru CAR).

F. Transferul intre CAR
a. Transfer la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”
· Orice persoana isi poate transfera fondurile la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA” numai daca si-a achitat toate debitele la vechiul CAR;
· Transferul sumelor se va face bancar, iar membrul in cauza poate solicita un imprumut o data cu inscrierea in C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”, daca are o vechime ca membru in CAR de cel putin 3 luni;
b. Transfer de la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”
· Orice persoana isi poate transfera fondurile de la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”numai daca si-a achitat toate debitele (imprumuturile);
· Transferul fondurilor de la CAR Solidaritatea Sociala se poate face in contul altui CAR pe baza cererii scrise a membrului CAR, in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii la Secretariatul CAR „SOLIDARITATEA SOCIALA”.

G. Se stabilesc urmatoarele date de efectuare a operatiunilor:
· Platile pentru rambursari de imprumut se fac pana la data de 20 ale lunii pentru luna precedenta, conform graficului de rambursare;
· Comitetul Director stabileste valoarea imprumuturilor si persoanele care beneficiaza de acestea pana la data de 25 ale lunii curente pentru luna urmatoare;
· Plata imprumuturilor se va face dupa data de 25 ale lunii curente.

H. Sumele depuse de membrii fondatori:
Fondurile depuse de membrii fondatori la infintarea C.A.R. se vor inscrie in evidenta contabila drept cotizatie depusa, daca acestia se inscriu ca membri CAR. Cei care nu se inscriu ca membri CAR, li se va restitui sumele depuse. Eventualele cheltuieli efectuate din aceste fonduri, determinate de infiintarea CAR sau datorita altor cauze, se vor recupera din veniturile realizate de CAR.

Aprobat in Adunarea generala a membrilor fondatori din data de ........................